Informacje prawne

Informacje ogólne

Informacje prawne określają warunki użytkowania serwisu internetowego http://isonasin.pl/ i odnoszą się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów serwisu oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich poniższych warunków.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach treści znajdujących się w serwisie jest niedozwolone, chyba że dokonywane jest w celach niezarobkowych i dla użytku osobistego.

Serwis jest własnością spółki TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bankowej 4, 44-100 Gliwice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274728, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 631-251-63-72, REGON: 240594048.

Informacje o produktach

Przed zażyciem produktów wymienionych w serwisie należy bezwzględnie zapoznać się z informacjami zawartymi na opakowaniach i ulotkach dołączonych do tych produktów lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Prawo autorskie i znaki towarowe

Użytkownik korzystający z niniejszej strony jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Dozwolone jest kopiowanie niniejszej strony, pod warunkiem, że jest ono dokonywane jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest bezwzględnie zabronione. Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. Znaki towarowe, firma i nazwy handlowe wymienione w serwisie są chronione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ich wykorzystywanie wymaga pisemnej zgody TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Odpowiedzialność

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. pomimo zachowania najwyższego poziomu staranności nie może całkowicie wykluczyć istnienia wirusów komputerowych na stronie internetowej. Każdy użytkownik serwisu zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego komputera przed wirusami. Informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Dane osobowe

Wszelkie dane osobowe użytkowników serwisu, przekazywane w trakcie korzystania z serwisu, są przetwarzane za zgodą użytkowników oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Dane osobowe są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. oraz do dokonania ich zmian i poprawiania, a także do żądania ich usunięcia w wypadkach wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Uwagi

Wszelkie zapytania, uwagi lub reklamacje dotyczące działania niniejszej strony, prosimy o przesłanie na adres wskazany w zakładce Kontakt lub adres mailowy sekretariat@tactica.pl. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich złożenia.

Przesłane przez użytkowników serwisu opinie, komentarze, sugestie dotyczące kwestii zawartych w serwisie nie będą taktowane jako informacje poufne. TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do wykorzystywania takich informacji bez żadnych ograniczeń, w szczególności w zakresie produkcji, dystrybucji i marketingu własnych produktów.

Prawo właściwe

Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania. W pozostałym zakresie niniejsze warunki i zasady pozostają w mocy i wywierają skutki prawne.